Pla de Desplaçament d’Empresa: què és i quins beneficis té?

Pla de Desplaçament d’Empresa: què és i quins beneficis té?

Sabies que un Pla de Desplaçament d’Empresa no només és necessari, sinó que aporta tota una sèrie de millores en la mobilitat dels treballadors, proveïdors i visitants, alhora que permet a qualsevol empresa que se’n doti de ser més eficient energètica i econòmicament?

T’ho expliquem.

Què és un Pla de Desplaçament d’Empresa?

Tal com defineixen diversos organismes oficials, com el departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, un Pla de Desplaçament d’Empresa (PDE) “és un conjunt d’actuacions que pretén optimitzar la mobilitat dels treballadors afavorint l’ús de modes de transport alternatius al vehicle privat, i racionalitzar l’ús del cotxe”.

El PDE “concerneix els desplaçaments relacionats amb l’activitat professional, o sigui tant els trajectes entre el domicili i el lloc de treball com els desplaçaments professionals dels treballadors, col·laboradors i clients.”

Per què és necessari que les empreses disposin d’un Pla de Desplaçament?

Un dels motius principals pels quals qualsevol empresa hauria de disposar d’un PDE és per reduir els accidents laborals de tràfic,  siguin “in itinere” o en missió. Les dades ens confirmen que el passat 2017 va ser un mal any en aquest sentit. 202 persones van perdre la vida en accidents laborals de tràfic, el que suposa un 32,7% de tots els accidents laborals d’aquell mateix any. El 60% d’ells de camí d’anada o tornada al lloc de feina.

Generalment, les empreses estan ubicades en polígons industrials i zona urbana. El desplaçament dels treballadors als seus llocs de treball implica una sèrie d’impactes negatius per al medi ambient i moltes vegades per als mateixos treballadors que utilitzen cotxe, ja que es veuen afectats per la massificació del trànsit. Els gasos contaminants que emeten els motors de combustió contribueixen a empitjorar la qualitat de l’aire superant moltes vegades els límits permesos per la OMS.

Per aquest motiu, moltes empreses aposten per l’elaboració de plans de desplaçament amb l’objectiu de millorar la seguretat viària, fomentar la sostenibilitat i alhora ser més eficients econòmicament.

Quines empreses han de disposar obligatòriament d’un PDE?

D’acord amb el Decret 152/2007 cal que les empreses privades de més de 500 treballadors i les públiques de més de 200 treballadors es dotin d’un Pla de Desplaçament d’Empresa.

Segons el Pla d’actuació per la millora de la qualitat de l’aire a les zones de protecció atmosfèrica, també han d’elaborar un PDE tots els centres generadors de mobilitat d’acord amb l’article 3.4 del Decret 344/2006, que generin més de 5000 viatges al dia.

Tot i ser aquest tipus d’empreses privades o públiques aquelles que estan obligades a redactar un pla de mobilitat, el departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya recomana la seva implementació també en la petita i mitjana empresa, a través de l’elaboració d’un document més simplificat.

Quines mesures inclou un PDE?

Per tal de realitzar un Pla de Desplaçament d’Empresa adequat és necessari que inicialment es realitzi un estudi de mobilitat que reculli informació diversa sobre ubicació de l’empresa, disponibilitat de transport públic per accedir al lloc de treball, com aquest es pot compaginar amb els horaris laborals, com els treballadors accedeixen al lloc de treball, desplaçaments “in itinere” i en missió dins el lloc de treball, estat de la flota, etc.

Un cop establerta una diagnosi sobre les condicions de mobilitat de l’empresa s’elabora una sèrie de propostes d’actuació, un programa d’implantació i el posterior seguiment. Cada pla de desplaçament sempre anirà ajustat a les necessitats específiques de cada empresa. Entre les diverses mesures que inclou, es contempla des del foment de l’ús del vehicle compartit “carsahring” i el transport públic fins a la possibilitat del teletreball per conciliar la vida laboral amb la personal. L’èxit rau a posar a disposició tota una sèrie de mesures que millorin la situació  per avançar en aquest sentit.

Un mesura que ja estan implementant moltes empreses, i que permet  avançar en els estàndards de la sostenibilitat, així com millorar la seva RSC és l’aposta pel vehicle elèctric. La descarbonització de flotes i la  substitució de la flota fòssil per una flota elèctrica és garantia d’estalvi econòmic i eficiència energètica. Aquesta aposta, va lligada a l’estudi de disponibilitat de punts de recàrrega en via pública, així com la ins